• slide 1

  Európsky deň logopédie

 • slide 4
 • Pôvodný slovenský preventívny program

  Pôvodný slovenský preventívny program

 • Poskytujeme odbornú pomoc pri problémoch s úzkosťou v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

  Poskytujeme odbornú pomoc pri problémoch s úzkosťou v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Ponukový leták

Kto sme

Sme školské zariadenie zaradené do siete škôl a zariadení Ministerstvom školstva SR 28.2.2006 so začiatkom činnosti od 1.9.2007.
Patríme medzi základné zložky systému výchovného poradenstva a prevencie, máme v starostlivosti deti so zdravotným postihnutím, vrátane detí s vývinovými poruchami učenia. Čítaj ďalej

Čo robíme?

Naše zariadenie je zamerané na komplexnú špeciálnopedagogickú, logopedickú a psychologickú prevenciu, diagnostiku, špeciálnopedagogickú rehabilitáciu, pora- denskú a konzultačnú činnosť a integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj poskytovanie reedu- kačných činností v centre ŠPP. Čítaj ďalej

S čím robíme?

Aktuálne máme k dispozícií takmer 40 štandardizovaných diagnostických psychologických, špeciálnopedagogických a logopedických testov s normami. Máme oprávnenie aj na diagnostiku autizmu a pervazívnych vývinových porúch. Na naše vybavenie diagnostickými testami sme právom hrdí. Čítajte ďalej

Naša vízia

„Stať sa Univerzálnym centrom prevencie, podpory a intervencie, poskytujúcim preventívnu, ranú aj terénnu starostlivosť deťom, žiakom a osobám so zdravotným znevýhodnením, ohrozeným deťom a deťom s rizikovým vývinom a ich zákonným zástupcom s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integritu.“

Náš cieľ:

Pomoc a poradenstvo deťom, žiakom a osobám so zdravotným postihnutím vrátane vývinových porúch  učenia, rodičom, pedagógom a iným odborníkom.

Špecifické ciele:

- komplexná diagnostika
- diferenciálna diagnostika
- terapie
- edukačné činnosti
- poradenstvo

Konkrétne činnosti:

 • program a pomoc pre deti a rodičov
 • usmernenia pre pedagógov
 • korekcia a rehabilitácia
 • semináre a metodické stretnutia
 

Naše výsledky

Názory odborníkov

Pripravujeme pre Vás niekoľko názorov odborníkov z praxe.

person"Susann Schmidt-Giovannini: „Žiadna iná pomôcka doteraz nepomohla sluchovo postihnutým využívať sluch, vytvoriť normálnu reč a jazyk tak, ako kochleárny implantát.“"

person"Zdeněk Matějček: Každé dítě potřebuje úspěch. Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je za to mohli pochválit a nedopusťme, aby je udělalo špatně a my je za to museli kárat Zdroj"

personĽuboslava Porubovičová: „Jazyk, reč, čítanie, gramotnosť. Gramotný žiak nie je ten, ktorého naučili čítať ale ten, ktorý ovláda a používa jazyk vo všetkých jeho podobách. Všetko, čo vieme o vývine jazyka, reči a gramotnosti sa musí dostať práve k tým deťom, ktoré by to najviac potrebovali. Škoda každého dňa stráveného v neefektívnej škole, v neúčinnej terapií.“ Zdroj:  Dyslexia, 2012 Podpora gramotnosti, 2014

Zopár štatistík

1133
klientov
3131
opakujúcich sa korekcií a kompenzácií ročne
373
detí v pravidelnej starostlivosti
4792
doteraz vyšetrených klientov

Naši partneri

    HOGREFE TESTCENTRUM Praha       Katedra špeciálnej pedagogiky                

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.