Usilujeme sa venovať zvýšenú pozornosť ranému poradenstvu, depistážnej a preventívnej činnosti detí pred zaškolením a žiakom prvých a druhých ročníkov ZŠ, deťom a žiakom s rizikovým vývinom v oblasti porúch učenia a pozornosti a narušenej komunikačnej schopnosti, v nadväznosti na depistážnu činnosť realizovať stimulačné a preventívne programy u rizikových detí už v podmienkach MŠ.

Žiakom 1. a 2. ročníka s rizikovým vývinom v oblasti porúch učenia a narušenej komunikačnej schopnosti, ktorí sú v monitorovacom období v starostlivosti odborných zamestnancov zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydáva CŠPP správu z diagnostického vyšetrenia bez uzatvorenej diagnózy s odporúčaním pre výchovnovzdelávací proces. Takéhoto žiaka neodporúča poradenské zariadenie evidovať ako začleneného, aj keď žiak vyžaduje špeciálno-pedagogické intervencie, ktoré zabezpečuje poradenské zariadenie a škola. Poradenské zariadenie však musí uzavrieť diagnózu žiaka najneskôr na konci 2. ročníka a odporučiť ďalšiu formu jeho vzdelávania. Takýto žiak môže byť klientom CŠPP.

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.