Usilujeme sa venovať zvýšenú pozornosť ranému poradenstvu, depistážnej a preventívnej činnosti detí pred zaškolením a žiakom prvých a druhých ročníkov ZŠ, deťom a žiakom s rizikovým vývinom v oblasti porúch učenia a pozornosti a narušenej komunikačnej schopnosti, v nadväznosti na depistážnu činnosť realizovať stimulačné a preventívne programy u rizikových detí už v podmienkach MŠ.

Žiakom 1. a 2. ročníka s rizikovým vývinom v oblasti porúch učenia a narušenej komunikačnej schopnosti, ktorí sú v monitorovacom období v starostlivosti odborných zamestnancov zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydáva CŠPP správu z diagnostického vyšetrenia bez uzatvorenej diagnózy s odporúčaním pre výchovnovzdelávací proces. Takéhoto žiaka neodporúča poradenské zariadenie evidovať ako začleneného, aj keď žiak vyžaduje špeciálno-pedagogické intervencie, ktoré zabezpečuje poradenské zariadenie a škola. Poradenské zariadenie však musí uzavrieť diagnózu žiaka najneskôr na konci 2. ročníka a odporučiť ďalšiu formu jeho vzdelávania. Takýto žiak môže byť klientom CŠPP.

Ponukový leták

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky