Naše centrum realizuje pravidelné metodické stretnutia pre učiteľov materských, základných a stredných škôl, školské podporné tímy, ako aj pre samotných klientov a ich zákonných zástupcov. Metodické stretnutia realizujeme aj pre pedagogických a odborných zamestnancov špeciálnych MŠ, ZŠ, SOŠ.

Metodické stretnutia a multidisciplinárny prístup nám umožňuje, aby sme spoločne dospeli k užitočným postupom a riešeniam s adekvátnym počtom intervencií. Jeho základom je prepojenie a koordinácia odborníkov z jednej, alebo viacerých inštitúcií a aktívne zapojenie klienta. Zážitok úspechu z multidiscilplinárnej spolupráce upevňuje tím a zároveň mu umožňuje riešiť náročnejšie úlohy.

Multidisciplinárny prístup nám pomáha:

  • používať a prepájať informácie z rôznych disciplín tak, aby sme získali komplexný pohľad
  • stanoviť si spoločný cieľ a spoločne pracovať na jeho napĺňaní
  • pochopiť, že môžeme komunikovať o jednej veci, ale používame pritom odlišný jazyk
  • efektívne využiť čas na odborné intervencie a postupy.

Multidisciplinárnou spoluprácou môžu efektívne podporiť deti/žiakov školy a maximalizovať ich šance na úspech.

Ponuka antistresového programu pre pedagogických a odborných zamestnancov na školách

Od pedagóga sa očakáva, aby bol humanistický a spĺňal požiadavky modernej doby. Z tohto dôvodu je učiteľ vystavovaný nadmernej záťaži, ktorá vyvoláva stres. Učiteľské povolanie sa považuje za stresujúce z dôvodu pracovania s ľuďmi, teda má veľký formujúci vplyv a preto je nutné, aby pôsobil pozitívne.

Prevencia stresu súvisiaceho s prácou pedagóga nie je jednoduchá. Je v našom záujme, aby sa podnikli vhodné kroky pre organizovanie preventívnych opatrení proti stresu v jeho práci, zameranie a identifikovanie nebezpečenstiev na pracovisku a elimináciu stresu v práci pedagógov.

V tejto oblasti poskytujeme realizáciu antistresového programu pre pedagogických a odborných zamestnancov:

- psychológom so skúsenosťami v oblasti zvládania záťaže

- realizáciu priamo na Vašej škole

- skupinovou zážitkovou formou

- na aktuálne témy v oblasti zvládania stresu, napr.:

  • syndróm vyhorenia
  • efektívne copingové stratégie
  • účinné relaxačné metódy
  • dôsledky stresu v komunikácii so žiakom/rodičom a pod...

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.