Logopedické intervencie

Logopedické intervencie vykonávajú naši kvalifikovaní odborní zamestnanci – školskí logopédi – formou ambulantnej alebo terénnej starostlivosti. Ambulantne – v centre ŠPP v Poltári, alebo priamo v materských a základných školách, ktoré deti a žiaci, evidované v našom S CŠPP Poltár navštevujú.

Individuálnu logopedickú činnosť (ďalej len „ILČ“) v materskej škole môže vykonávať iba školský logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. ILČ sa poskytuje na základe vstupného diagnostického vyšetrenia, podľa druhu a stupňa narušenej komunikačnej schopnosti. Poskytuje sa preto podľa aktuálnej potreby, nielen deťom rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytovanie ILČ sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj v dopoludňajších hodinách. Frekvencia ILČ je závislá od individuálnych potrieb detí.

Je veľkou výhodou, ak logopedickú starostlivosť poskytuje ten školský logopéd, ktorý dieťa aj diagnosticky vyšetril, a to z dôvodu, že mal možnosť komunikovať s rodičmi dieťaťa (zákonným zástupcom), s dieťaťom, má prehľad o detailoch anamnézy, diagnózy, prognózy a položil základy pre kvalitný terapeutický vzťah.

            Často sa stretávame s nejednoznačným výkladom pojmov pravidelná logopedická starostlivosť a intenzívna logopedická starostlivosť. Najmä terénni školskí logopédi, poskytujúci starostlivosť deťom v bežných MŠ sa stretávajú s nereálnymi požiadavkami rodičov  detí s NKS a občas aj učiteliek z MŠ. Uvádzame preto najnovší výklad termínov, ako bol uvedený na XV. Medzinárodnej logopedickej konferencií Slovenskej asociácie logopédov (2016). Pravidelná logopedická starostlivosť sa poskytuje 1-krát za dva až tri týždne. Za intenzívnu logopedickú starostlivosť sa považuje intervencia poskytnutá logopédom jedenkrát za týždeň (SAL, 2016). Nevyhnutnou podmienkou úspešnej logopedickej intervencie je dobrá spolupráca logopéda s rodičmi dieťaťa a s učiteľkami v MŠ.

 

 

 

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.