Práca pedagogického a odborného zamestnanca v školstve je v súčasnosti náročnou a nekonečnou cestou. Rôznorodosť náročných situácií, problémov či vzťahov v každodennej praxi vytvára veľký nápor a emočný tlak na pedagóga alebo odborného zamestnanca.

Tieto špecifiká práce predstavujú vysoké riziko následkov pôsobenia dlhodobého stresu - syndrómu vyhorenia, ktorému sa dá predchádzať pomocou supervízie.

Supervízia patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, teda aj pedagógom, odborným zamestnancom a cez nich i samotným žiakom. Pomáha im pozerať sa na svoju profesijnú prácu z inej perspektívy, vedie k zamysleniu, sebareflexii a získavaniu nadhľadu nad svojou prácou. Ide o jednu z najefektívnejších metód profesionálneho rastu, je nástrojom rozvoja pracovníka a organizácie, nástrojom zvyšovania kvality práce s klientom/ žiakom. Nie je kontrolou, je pomocou a podporou. Supervízor nemôže byť v profesnom vzťahu so supervidvaným, ani jeho organizáciou. supervízor dodržiava etický kódex svojej profesii.

Funkcie supervízie:

  • Vzdelávacia - ide o rozvoj kompetencií, zručností, porozumenia a schopností pomáhajúceho odborníka s cieľom lepšie porozumieť klientovi/žiakovi, kolegovi, viac si uvedomovať svoje reakcie voči nemu, rozumieť dynamike vzťahu medzi nimi.
  • Podporná - týka sa podpory a pomoci zvládať emócie súvisiace s prácou pomáhajúceho odborníka s klientom.
  • Riadiaca - plní hlavne funkciu kvality práce v prospech supervidovaného a v prospech klienta.
  • Etická - napomáha uvedomeniu si vlastným etických dilem a limitov.

Možnosti supervízie v školskom prostredí

  • Individuálna supervízia
  • Skupinová supervízia neštruktúrovaná, štruktúrovaná (formou bálintovských skupín) pre pedagogických aj odborných zamestnancov: - školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, - učitelia, výchovní poradcovia, koordinátori prevencie, - riadiaci pracovníci škôl.
  • Tímová supervízia pre školu, alebo školské zariadenie.

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.