Program Chuť žiť vytváral tím odborníčiek na základe moderných poznatkov o efektívnej prevencii – jednotlivé moduly otvárajú kontext viacerých tém, ktoré s poruchami príjmu potravy úzko súvisia. Program adresuje rizikové faktory podporujúce vznik ochorenia a zároveň sa zameriava na posilňovanie protektívnych faktorov a zdrojov mladých ľudí. Skrz cvičenia sa veľmi citlivo pristupuje k samotnému rizikovému správaniu a vďaka vzájomnej interakcii v uzavretej skupine sa podporuje dôvera a vzťahy ako v kolektíve, tak aj medzi facilitátorom/facilitátorkou a žiakmi a žiačkami.

Program nie je určený deťom na I. stupni ZŠ. Pre deti v tomto veku odporúčame zamerať sa skôr na podporu všeobecného well-beingu, sebaprijatia, pozitívneho body image, sebaakceptácie a gramotnosti v oblasti duševného zdravia,.

Aké témy program adresuje?

  • Poruchy príjmu potravy – mýty a dopady ochorenia cez autentický storytelling
  • Aktivizácia žiakov a rozvíjanie ich schopnosti pomôcť sebe a rovesníkov
  • Zdravá výživa, životný štýl a riziká diét
  • Porozumenie a akceptácia normálnej hmotnosti, stigma spojená s hmotnosťou
  • Ideál krásy a vplyv masových médií
  • Riziká sociálnych sietí a kritické myslenie pri prezeraní ich obsahu
  • Body shaming a na telo zameraná šikana

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.