Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /srv/_container/_1000561/web/content/www/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1454
NOVINKA - diagnostika raného vývinu

Bayleyovej škála – BSID-II 

Pre deti od 1 mesiaca do 42 mesiacov veku

Ponúkame možnosť získať objektívny pohľad na posúdenie dosiahnutej úrovne dieťaťa.  Diagnostika sa zameriava na mentálny (sociálny, emocionálny, rečový) i motorický vývin dieťaťa.  Diagnostickú metódu môže využívať psychológ, špeciálny pedagóg aj logopéd (po predchádzajúcom kurze, ktorí traja odborní zamestnanci v S CŠPP Poltár absolvovali).

Škálu možno používať u  detí vo veku od 1 do 42 mesiacov. Škály Bayleyovej môžu byť využité na opísanie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa, pri diagnostike oneskorovania či poruchy vývinu a pri plánovaní terapeutických postupov.

            Výhodou je, že veľmi dobre diferencuje poruchu od normy, je to najnovšia/revidovaná komplexná dostupná vývinová škála na včasné podchytenie vývinových odchýliek, posúdenie vývinu u rizikových detí (nedonosené, predčasne narodené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s podozrením príp. konštatovaným rizikom, pozitívnym nálezom zo skríningov od detského lekára, klinického psychológa, logopéda a pod.). Umožňuje dobré východisko pre začatie intervenčných programov.

 Už počas testovania sa rodičia učia správne dieťa pozorovať, porozumieť správaniu dieťaťa, jeho možnostiam, čo pomáha naprávať narušenia interakčného správania medzi rodičom a jeho dieťaťom.

Priebeh diagnostiky: vždy za prítomnosti rodiča, trvá od 30 do 60 min. Vyžaduje sa špeciálne usporiadanie prostredia, špeciálne pomôcky. Je dôležité, aby dieťa bolo zdravé (bez príznakov akútneho ochorenia ako napr. zvýšená teplota, bolestivé stavy a pod.), nasýtené, prebalené a podľa možnosti v pohode.

Výsledkom diagnostiky je správa z odborného vyšetrenia s odporúčaniami pre konkrétne dieťa.

Predpokladom na diagnostiku je spravidla odporúčanie detského lekára alebo odborného lekára, či iného odborníka.

Cena odborného vyšetrenia je 65,- €. Do ceny je zahrnutá príprava, rozhovor s rodičmi, štúdium podkladov, formulácia záverov, správa a jej doručenie.

 

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.