Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to:

  • základná, čiastková, komplexná diagnostika, poradenstvo, prevencia, intervencia, krízová intervencia, terapia, rehabilitácia a reedukácia, metodická a supervízna činnosť pre školský podporný tím, pedagogických a odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.
  • komplexná multidisciplinárna starostlivosť v rámci CPP - zahŕňa špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, ranú špecializovanú, komplexnú a diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu a reedukáciu, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, predagogických, odborných zamestnancov alebo zástupcov zariadenia.

 

Centrum vykonáva odbornú činnosť pre:

  • deti od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie (PPV),
  • deti, žiakov, študentov od prijatia na PPV do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie,
  • zákonného zástupcu,
  • zástupcu zariadenia, v ktorom neplnoleté dieťa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, uložení ochrannej výchovy, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,
  • poručníka neplnoletého klienta,
  • školský podporný tím pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl/školských zariadení a zariadení Sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti.

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.