Demo Post

Naše služby pozostávajú z nasledovných činností:

 • komplexná špeciálnopedagogická,
 • logopedická,
 • psychologická prevencia,
 • diagnostika a intervencia

Poskytujeme terapie, stimulácie, reedukácie, korekcie, individuálne konzultácie (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ),
poradenstvo pre rodičov, plnoletých klientov, školy a školské zariadenia, pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ, v ktorých sú vzdelávaní žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci so špecifickými vývinovými poruchami – učenia, aktivity a pozornosti.

Ďalšie služby:

 • Diagnostika a terapia vývinových porúch učenia najmodernejšími metódami,

 • Logopedická prevencia, diagnostiku a terapia už od raného veku

 • Poradenstvo pri voľbe povolania

 • HRV- biofeedback

 • Výcvik fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

 • Terapia v miestnosti SNOEZELEN

 • Psychomotorické cvičenia pre deti s rodičmi, terapie

 • Individuálne vzdelávacie programy

 • Metodické odporúčania a kompletná dokumentácia pre integrované vzdelávanie

 • Stimulačné programy pre deti so sluchovým, telesným, mentálnym postihnutím, s autizmom a viacnásobným postihnutím

 • Odborné prednášky pre rodičov, pedagógov, školy – na vyžiadanie v rámci celej SR.

 

Ponukový leták

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky