Naše služby pozostávajú z nasledovných činností:

 • komplexná špeciálnopedagogická,
 • logopedická,
 • psychologická prevencia,
 • diagnostika a intervencia

Poskytujeme terapie, stimulácie, reedukácie, korekcie, individuálne konzultácie (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ),
poradenstvo pre rodičov, plnoletých klientov, školy a školské zariadenia, pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ, v ktorých sú vzdelávaní žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci so špecifickými vývinovými poruchami – učenia, aktivity a pozornosti.

Ďalšie služby:

 • Diagnostika a terapia vývinových porúch učenia najmodernejšími metódami,

 • Logopedická prevencia, diagnostiku a terapia už od raného veku

 • Poradenstvo pri voľbe povolania

 • HRV- biofeedback

 • Výcvik fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

 • Terapia v miestnosti SNOEZELEN

 • Psychomotorické cvičenia pre deti s rodičmi, terapie

 • Individuálne vzdelávacie programy

 • Metodické odporúčania a kompletná dokumentácia pre integrované vzdelávanie

 • Stimulačné programy pre deti so sluchovým, telesným, mentálnym postihnutím, s autizmom a viacnásobným postihnutím

 • Odborné prednášky pre rodičov, pedagógov, školy – na vyžiadanie v rámci celej SR.

 

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.