agent portrait


PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. , riaditeľka S CŠPP, školský logopéd – špeciálny pedagóg.

Odborná prax:

2017 – doteraz: riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Poltár

1996 – 2017: riaditeľka ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec,

1995 – 1996: zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec

1991 – 1995: učiteľka ZŠ pre žiakov so SP internátna Lučenec

Odborná činnosť: 

 • 2013 – doteraz: odborná pedagogická činnosť na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave: zabezpečenie prednášok, skúšok, zápočtov v rámci CŽV, posudzovanie záverečných prác v rámci študijného programu: Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
 • odborná činnosť: od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2013 v rámci práce riaditeľky školy a C ŠPP vykonávanie činnosti odborného zamestnanca – školského logopéda v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Lučenec.

_______________________________________________________________________________________

agent portrait

PhDr.  Anna Melicherčíková,  špeciálny pedagóg  S CŠPP Poltár.

Ukončila VŠ štúdium pedagogiky mentálne postihnutých na pedagogickej fakulte UK v Bratislave, predtým absolvovala magisterské štúdium učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ na PF UMB v Banskej Bystrici, pracovala 10 rokov ako učiteľka v materských školách, učiteľka na I. stupni ZŠ a ako školský špeciálny pedagóg. Od r. 2008 pracuje v S CŠPP v Poltári ako špeciálny pedagóg a riaditeľka. Získala osvedčenia na používanie vzdelávacích, diagnostických a korekčných – rehabilitačných  metód a techník: IKT vo vzdelávaní, Etická výchova pre I. stupeň, Sfumato – splývavé čítanie, Tréning fonematického uvedomovania  podľa  D.   B. Eľkonina, Heidelbergský test rečového vývinu, Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Integratívna terapia porúch správania a   disharmonického vývinu osobnosti dieťaťa a Snoezelen v teórii a praxi.

Pre splnenie kvalifikačného predpokladu ako riaditeľka S CŠPP absolvovala funkčné vzdelávanie.

V r. 2017 vykonala rigoróznu skúšku na PdF UK Bratislava, úspešne obhájila prácu na tému vzdelávania detí a žiakov s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami.

Získala oprávnenie používať diagnostické a terapeutické metódy pre deti s autizmom:

Doplňujúce vzdelávanie VŠ pracovníkov  v oblasti  autizmu, Screening symptomatiky porúch
autistického spektra- škála Cars, Pozorovacia škála na diagnostiku autizmu- ADOS-2, Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS / Modul 1.

Dosiahnuté vzdelanie, certifikáty, osvedčenia a pracovné skúsenosti

_______________________________________________________________________________________

Mgr. Renáta Uhnáková, samostatný špeciálny pedagóg S CŠPP

Študovala na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas bakalárskeho štúdia v študijnom programe špeciálna pedagogika absolvovala špecializácie pedagogika zrakovo postihnutých a pedagogika sluchovo postihnutých. Ukončila VŠ štúdium II. stupňa v kombinácii špeciálna pedagogika: poradenstvo – pedagogika sluchovo postihnutých. Je spôsobilá na riešenie zložitých problémov v oblasti špeciálnej edukácie v rámci zvolených špecializácií. Ovláda etiológiu a symptomatológiu postihnutí, narušení a ohrození so zreteľom na interpretáciu špeciálnopedagogických javov a procesov. Teoreticky a prakticky ovláda metódy diagnostiky a výskumu, vie aplikovať metódy výchovnej rehabilitácie s osobitným zreteľom na poradenskú činnosť. Vie účinne usmerňovať a pomáhať rodičom a ostatným zúčastneným odborníkom pri riešení výchovných problémov a pri úsilí dosahovať vyššiu efektívnosť. Je spôsobilá pre komplexnú diagnostickú, edukačnú a komplexnú edukačno-rehabilitačnú prácu (edukácia, diagnostika, korekcia, stimulácia, kompenzácia, reedukácia, pedagogické terapie, poradenské intervencie).

 Ďalšie vzdelávanie:

 • 09/2020 – absolvovala seminár „Ako rozpoznať autizmus- batoľatá, predškoláci a osoby s poruchami intelektu“, ktorého lektorkou bola PhDr. Kateřina Thorová, PhD, klinická psychologička, ktorá sa v ČR ako prvá špecializovala na prácu s deti s PAS.
 • 03/2021 – sa zúčastnila Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami pod vedením Mgr. Márii Anyalaiovej, PhD., pričom získala osvedčenie na využitie terapeutických kariet pri práci s deťmi a dospelými.
 • 05/2021 – úspešne absolvovala e-learningový kurz „Dohovor o právach dieťaťa 1“ a „Ochrana detí pred násilím 1“.
 • 05/2021 – sa stala súčasťou preventívneho programu „Kozmo a jeho dobrodružstvá“, ktorého autorom je Centrum Slniečko, n.o..
 • 07/2021 – absolvovala odborný kurz: „Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“ Predgrafémová a grafémová etapa, pod vedením lektoriek Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., a PaedDr. Zita Sümegiová.

  _______________________________________________________________________________________

 

agent portrait

Mgr. Nikoletta Mihály, psychologička S CŠPP

Ukončila VŠ štúdium II. stupňa jednoodborovej psychológie na Prešovskej univerzite v Prešove. Počas vysokoškolského štúdia, aj ako čerstvá absolventka sa zúčastnila viacmesačnej stáže v Budapešti, kde pôsobila ako psychologička na Detskom psychiatricko-rehabilitačnom oddelení. Neskôr pracovala 2 roky v CPPPaP v Rimavskej Sobote. Od januára 2021 pracuje v S CŠPP ako psychologička, odborné služby poskytuje aj v maďarskom jazyku.

Je oprávnená využívať všetky diagnostické a terapeutické metódy určené pre psychológov. 

Ďalšie vzdelávanie:

            2018 – ukončila dvojročný výcvik v Systemickej párovej a rodinnej terapii v Košiciach, pod vedením lektoriek PhDr. Evy Linhovej a PhDr. Ivany Skoumalovej.

            2021 - aktuálne je účastníčka ročného výcviku Terapia hrou v KE.

 • Získala osvedčenie na používanie diagnostickej metódy Baum test podľa Ch. Kocha,
 • Získala osvedčenie o absolvovaní vzdelávania Práca s detskou kresbou – Občianske združenie ARTEA, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami pod vedením Mgr. Márii Anyalaiovej, PhD.,
 • Absolvovala workshop Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi pod vedením Coachingplus.

_______________________________________________________________________________________

agent portrait

PhDr. Gabriela Škrabáková – psychologička

Ukončila VŠ štúdium II. stupňa v jednoodborovej psychológii na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010, kde následne absolvovala aj rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu na tému „Analýza príčin študijnej neúspešnosti u študentov stredných škôl“ (r. 2016). Od roku 2010 pracovala ako odborný zamestnanec v CPPPaP v Bratislave, ako školský psychológ v ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Bratislave a ako psychológ pre podporu náhradných rodín na UPSVaR v Rimavskej Sobote. Od roku 2021 pracuje v S CŠPP Lučenec, kde vykonáva diagnostickú a poradenskú psychologickú činnosť ako psychologička – odborný zamestnanec s I. atestáciou.

Ďalšie vzdelávanie:
2021:

 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. Márii Anyalaiovej, PhD.)
 • 120 hodinový kurz koučingu (PhDr. Marián Kubeš, CSc.)
 • osvedčenie o absolvovaní vzdelávania určeného pre administrátorov testu Lüscherov test farieb (Mgr. Zdeněk Altman)
 • osvedčenie o absolvovaní vzdelávania určeného pre administrátorov testu Woodcock-Johnson
  International Editions (PhDr. Alena Janiglošová)

2014:

 • Autogénny tréning I. – základný stupeň (Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)

2012:

 • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi (PhDr. Ivan Valkovič, Mgr. Vladimír Hambálek)
 • PCA v hrovej a filiálnej terapii (Mgr. Lucia Lenická, PaedDr. Jana Lednická)

2011:

 • Zvyšovanie gramotnosti v európskych jazykoch ELDEL (Doc.PhDr. Marína Mikulajová, CSc.)

2010:

 • Krízová intervencia (PhDr. Nora Gavendová)


Publikačná činnosť:

 • Mikulajová, M., Škrabáková, G.: 2012: Dyslexia u stredoškolákov. In: Čítanie, písanie a dyslexia. Bratislava : MABAG spol s.r.o. ISBN 978-80-89113-94-1.
 • Váryová, B., Kosturská, G.: 2010: Hodnotenie jazykových schopností študentov stredných škôl. Porovnanie sebahodnotenia a hodnotenia učiteľa. In: Sociálne procesy a osobnosť 2010. Zborník príspevkov. (Ed. Fedákova, D., Kentoš, M.). Košice : Spoločenskovedný ústav SAV. ISBN 978-80-89524-01-3.

_______________________________________________________________________________________

agent portrait

Mgr. Terézia Zupko, logopéd

Ukončila VŠ štúdium ll. stupňa v odbore klinická logopédia v roku 2005 na Univerzite Komenského v Bratislave, 3,5 roka pracovala vo Všeobecnej nemocnici v Lučenci s pacientmi rôznych vekových kategórií a rôznymi ochoreniami (prevažne neurologickými ochoreniami, s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému a posttraumatickými stavmi).
Postgraduálne špecializačné štúdium v odbore klinická logopédia absolvovala na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Po ukončení štúdia získala Licenciu typu C, ktorá oprávňuje samostatne vykonávať odbornú činnosť a tiež činnosť odborného zástupcu. Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil kód zdravotníckeho pracovníka v odbore klinická logopédia.
V rokoch 2009-2021 pracovala v neurorehabilitačnom centre Adeli Medical Center v Piešťanoch, kde sa zameriavala na neurogénne vývinové poruchy, na symptomatické poruchy reči (deti s DMO), na rôzne neurologické ochorenia v dôsledku poškodenia CNS a PNS a poúrazové stavy, klientelu tvorili deti od pol roka až po dospelých.
Počas štúdia absolvovala výmenný pobyt na univerzite ELTE v Budapešti a Bliss Foundation, kde získala certifikát AAK (oprávnenie na výučbu AAK). Je držiteľkou certifikátov Diagnostika a liečba porúch prehĺtania, Bazálna stimulácia modul I, II, Bilingual assesment of child lexical knowledge in Central Europe. Je absolventkou kurzov: Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie po NCMP, Dysglosia, Problematika kŕmenia u detí raného veku a jeho vplyv na rozvoj komunikačných schopností, Ústna pozícia, kraniofaciálny vývin a myofunkčná korekcia, Myofunkčné poruchy, Pediatric dysphagia: assesment and managment of infants and children, Afázia I, II, Kochleárna implantácia v klinicko-logopedickej praxi.
Aktívne komunikuje maďarsky, anglicky, taliansky, nemecky, rusky.
V spolupráci so SŠLV (Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu) na Slovensku robila prednášky a workshopy pre rodičov handicapovaných detí, učiteľov ŠZŠ, rehabilitačných pracovníkov DSS, odborných pracovníkov CŠPPP.
Vyšli jej publikácie v časopise Carissimi.
Od februára 2022 pracuje ako logopéd v našom centre v Lučenci.

_______________________________________________________________________________________
agent portrait


Mgr. Alžbeta Lörinčík Uhrinčko, psychológ.

(aktuálne na materskej dovolenke)

Ukončila VŠ vzdelanie I. stupňa na UPJŠ v Košiciach v odbore psychológia a VŠ II. stupňa v odbore psychológia na Paneurópskej VŠ v Bratislave v r. 2014. Je oprávnená využívať všetky diagnostické a terapeutické metódy určené pre psychológov.

Ďalšie vzdelávanie: 2010 - 1. Modul SPV, organizovaný UPJŠ,  SPV na PANEROUNI pod vedením PhDr. Dušana Fabiana, PhD. 2016 -   Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS/ 1. MODUL.

_______________________________________________________________________________________


Ďalší pracovníci:

Personálne obsadenie SCŠPP:

Ľuboslava Rudašová (zriaďovateľka) – 0911/243 882, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

0911 243 882, 0911/243 891

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. (riaditeľka, logopéd – špeciálny pedagóg) - 0911 243 882, 0911/243 891

PhDr. Anna Melicherčíková ( špeciálny pedagóg)

0911/243 882

0911 243 891

Mgr. Alžbeta Lörinčík Uhrinčko (psychológ)
(aktuálne na materskej dovolenke)

Mgr. Andrea Katriňáková - (logopéd)

Mgr. Sylvia Csöbönyei (logopéd)

Mgr. Tatiana Danková (logopéd)

Mgr. Alena Kováčová (logopéd)

PaedDr. Ivana Salajová (logopéd)

Dajana Čičmancová (účtovníčka)

Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva

Ulica 13. januára 716/23
987 01, Poltár

Telefonický kontakt:

0911 243 882
0911 243 891

*e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.centrumpoltar.eu

Pomoc na diaľku

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.