Demo Post

Je proces odborného diagnos- tického vyšetrenia vykonávaný kvalifikovaným odborníkom. O odborné vyšetrenie v C ŠPP môže požiadať rodič, žiak alebo učiteľ.

Je proces odborného diagnostického vyšetrenia vykonávaný kvalifikovaným odborníkom. O odborné špeciálno-pedagogické, psychologické alebo logopedické vyšetrenie v C ŠPP môže požiadať rodič (zákonný zástupca), dospelý žiak alebo učiteľ napr. MŠ, ZŠ, triedny učiteľ, v odôvodnených prípadoch aj školský inšpektor.

PRED VYŠETRENÍM: premyslite si, čo očakávate od psychologického (špeciálno-pedagogického, logopedického) vyšetrenia, ak ste už niečo podnikli na odstránenie ťažkostí, pripravte si podklady z predchádzajúcich vyšetrení a zdravotnú dokumentáciu dieťaťa/vyšetrovaného. Pred odborným diagnostickým vyšetrením je zákonný zástupca povinný podpísať žiadosť o vyšetrenie, informovaný súhlas s vyšetrením a spracovaním osobných údajov – tlačivo dostanete u nás.

DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE: sa realizuje len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu vyšetrovaného. Trvá zvyčajne 2 až 4 hodiny podľa charakteru problému. Obsahuje vyšetrenie schopností, osobnosti, záujmov, vedomostí, zručností, poprípade iných oblastí ovplyvňujúcich sociálny a psychický vývin dieťaťa. Vykonáva sa individuálne alebo skupinovo. Dieťa alebo rodič sú o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore, v prípade požiadania inštitúcie oprávnenej zo zákona, najčastejšie školy alebo školského zariadenia, poprípade lekára, sa vypracúva Správa zo psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia a posiela sa oprávnenej inštitúcii, ktorá o ňu žiada. Rodič má právo oboznámiť sa s jej obsahom. V prípade, že rodič nesúhlasí so zaslaním správy, vyhotoví sa o tom záznam a správa sa neposiela. Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. Jediným dôsledkom je, že nie je možné dieťa vyšetriť a navrhnúť cielené riešenie vyskytujúcich sa problémov, alebo nemožnosť poskytnúť poradenstvo, napr. o ďalšej profesijnej či študijnej orientácii, zaradenia do určitého typu štúdia a pod.

VÝHODY DIAGNOSTIKY: výhodou diagnostického vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností dieťaťa a prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných či vzdelávacích postupov, terapeutických postupov, stanovenie špeciálno-pedagogickej/logopedickej diagnózy, riešenie školskej integrácie, či profesijnej, študijnej a kariérovej orientácie. Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické alebo špeciálno-pedagogické alebo logopedické testy, alebo prístrojové metódy, ktoré vychádzajú z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, logopédií,  psychodiagnostike, metodológii a psychometrii.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou spisu dieťaťa/vyšetrovaného spolu s ostatnými údajmi získanými pred vyšetrením – napr. anamnestické údaje, pedagogická charakteristika, v priebehu vyšetrenia – záznamy z rozhovorov, interpretácie, poznámky a po skončení vyšetrenia – správa o psychologickom a inom vyšetrení, závery z konzultácií. Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, psychológ (špeciálny pedagóg, logopéd) je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v zariadení podľa §3 zákona č. 199/1994 o Psychologickej činnosti, §22 zákona č. 122/2013 o Ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. 8 Školského zákona č. 245/2008. Po uplynutí lehoty na skartovanie budú skartované a zničené.

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.