Demo Post

Je proces odborného diagnos- tického vyšetrenia vykonávaný kvalifikovaným odborníkom. O odborné vyšetrenie v C ŠPP môže požiadať rodič, žiak alebo učiteľ.

Je proces odborného diagnostického vyšetrenia vykonávaný kvalifikovaným odborníkom. O odborné špeciálno-pedagogické, psychologické alebo logopedické vyšetrenie v C ŠPP môže požiadať rodič (zákonný zástupca), dospelý žiak alebo učiteľ napr. MŠ, ZŠ, triedny učiteľ, v odôvodnených prípadoch aj školský inšpektor.

PRED VYŠETRENÍM: premyslite si, čo očakávate od psychologického (špeciálno-pedagogického, logopedického) vyšetrenia, ak ste už niečo podnikli na odstránenie ťažkostí, pripravte si podklady z predchádzajúcich vyšetrení a zdravotnú dokumentáciu dieťaťa/vyšetrovaného. Pred odborným diagnostickým vyšetrením je zákonný zástupca povinný podpísať žiadosť o vyšetrenie, informovaný súhlas s vyšetrením a spracovaním osobných údajov – tlačivo dostanete u nás.

DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE: sa realizuje len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu vyšetrovaného. Trvá zvyčajne 2 až 4 hodiny podľa charakteru problému. Obsahuje vyšetrenie schopností, osobnosti, záujmov, vedomostí, zručností, poprípade iných oblastí ovplyvňujúcich sociálny a psychický vývin dieťaťa. Vykonáva sa individuálne alebo skupinovo. Dieťa alebo rodič sú o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore, v prípade požiadania inštitúcie oprávnenej zo zákona, najčastejšie školy alebo školského zariadenia, poprípade lekára, sa vypracúva Správa zo psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia a posiela sa oprávnenej inštitúcii, ktorá o ňu žiada. Rodič má právo oboznámiť sa s jej obsahom. V prípade, že rodič nesúhlasí so zaslaním správy, vyhotoví sa o tom záznam a správa sa neposiela. Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. Jediným dôsledkom je, že nie je možné dieťa vyšetriť a navrhnúť cielené riešenie vyskytujúcich sa problémov, alebo nemožnosť poskytnúť poradenstvo, napr. o ďalšej profesijnej či študijnej orientácii, zaradenia do určitého typu štúdia a pod.

VÝHODY DIAGNOSTIKY: výhodou diagnostického vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností dieťaťa a prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných či vzdelávacích postupov, terapeutických postupov, stanovenie špeciálno-pedagogickej/logopedickej diagnózy, riešenie školskej integrácie, či profesijnej, študijnej a kariérovej orientácie. Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické alebo špeciálno-pedagogické alebo logopedické testy, alebo prístrojové metódy, ktoré vychádzajú z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, logopédií,  psychodiagnostike, metodológii a psychometrii.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou spisu dieťaťa/vyšetrovaného spolu s ostatnými údajmi získanými pred vyšetrením – napr. anamnestické údaje, pedagogická charakteristika, v priebehu vyšetrenia – záznamy z rozhovorov, interpretácie, poznámky a po skončení vyšetrenia – správa o psychologickom a inom vyšetrení, závery z konzultácií. Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, psychológ (špeciálny pedagóg, logopéd) je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v zariadení podľa §3 zákona č. 199/1994 o Psychologickej činnosti, §22 zákona č. 122/2013 o Ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. 8 Školského zákona č. 245/2008. Po uplynutí lehoty na skartovanie budú skartované a zničené.

Ponukový leták

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky