Dňa 3. júla 2014 sa uskutočnil  v spolupráci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári a  Autistického centra Andreas v Bratislave seminár s názvom

Žiak s Aspergerovým syndrómom a/alebo vysokofunkčným autizmom v škole“ určený pre riaditeľov, učiteľov,  špeciálnych pedagógov,  výchovných poradcov základných škôl, ktorí pracujú s deťmi s Aspergerovým syndrómom a/alebo vysokofunkčným autizmom  a rodičov týchto detí.

Na seminári boli prezentované teórie o Aspergerovom syndróme (AS), základné prejavy AS, ako aj práca s deťmi s AS, či už v škole, ale aj doma.  Prezentovanie rôznych flexibilných stratégií pri vytváraní podmienok pre prácu s deťmi s Aspergerovým syndrómom malo za účel pomôcť v organizácii práce a tvorbe IVP.

Úzka spolupráca s odborníkmi a učiteľmi smeruje k vytvoreniu priaznivých a primeraných podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí s AS, pre ich bezproblémovejšie začlenenie sa do kolektívu a neskôr aj do spoločnosti. Forma seminára bola zvolená ako stretnutie odborníkov, učiteľov a  rodičov.

LEKTORKY :

Mgr. Nadežda Okenicová -  vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Deťom s pervazívnou vývinovou poruchou sa venuje v Autistickom centre Andreas už šiestym rokom.

 

Ľuba Heinzlová - vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je produktovou špecialistkou internetového obchodu sensa-shop.sk a s Autistickým centrom Andreas spolupracuje od roku 2011.

 

Na stretnutí bola možnosť vidieť niektoré multizenzorické pomôcky z internetového obchodu sensa- shop.sk, ktoré prezentovala Ľuba Heinzlová. Rodičom a učiteľom bola tiež ponúknutá možnosť zakúpenia si odbornej literatúry venovanej danej problematike, ktorú uvítali. Počas celého stretnutia mali rodičia a učitelia možnosť diskutovať a podeliť sa s osobnými skúsenosťami, ako aj hľadať riešenia pri ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú u detí. K uvoľnenej atmosfére prispeli lektorky svojím prístupom a osobnými skúsenosťami či zážitkami z praxe.

Spoluprácou s Autistickým centrom Andreas sa otvárajú nášmu centru nové možnosti v poskytovaní starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Sme vďační, že sa nám podarilo nadviazať úzku spoluprácu, ako aj za užitočné rady, osobnú skúsenosť a nemalej miere aj prezentácia osoby s Aspergerovým syndrómom.

 

Cenné a zaujímavé informácie nájdete na stránkach:

www.andreas.sk

www.asperger.sk

www.sensa-shop.sk

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.