POSKYTUJEME:

  • komplexné odborné vyšetrenie (špeciálnopedagogické, psychologické, logopedické) pre všetky druhy a stupne zdravotného postihnutia, špecifické vývinové poruchy učenia a správania, poruchy emocionality, viacnásobne postihnutých, s hraničnými intelektovými schopnosťami, z prostredia kde boli vystavení psychosociálnej deprivácii
  • diagnostika a terapia porúch učenia
  • logopédia
  • individuálne výchovno-vzdelávacie programy
  • špeciálnopedagogické, psychologické vyšetrenia, individuálne konzultácie
  • psychoterapia
  • metodické odporúčania a podklady pre vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, návrh úprav na vykonanie TESTOVANIA pre žiakov 9. ročníka ZŠ, na prijímacie pohovory na SŠ/VŠ, výchovné poradenstvo, testy profesijnej orientácie – posúdenie vhodnosti SŠ/VŠ pre konkrétne dieťa, posúdenie kvality a správnosti výslovnosti potrebné pre prijatie na VŠ (pedagogické fakulty, umelecké ap.).
  • prednášky pre rodičov, pedagógov (aj pre školy)
  • návrh na úpravy podmienok pre žiakov so ŠVVP počas štúdia na strednej škole
  • odporúčanie na úpravu podmienok vykonania maturitnej skúšky pre žiaka so špeciálnymi potrebami – zaradenie do príslušnej skupiny obmedzení podľa aktuálne platnej  legislatívy.

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.