Zvýšená pozornosť sa vyžaduje najmä ak:

 • Dieťaťu bolo po narodení identifikované riziko (vrodená choroba, neurologické ochorenie, vrodené orgánové vady...)
 • Ide o dieťa predčasne narodené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s chronickými zápalmi stredného ucha, s poruchami emocionality a správania.

Napredovanie týchto detí by mal pravidelne monitorovať okrem detského lekára aj logopéd, prípadne psychológ či špeciálny pedagóg.

 • Ide o dieťa, ktoré bolo istý čas vystavené nepriaznivým sociálnoekonomickým podmienkam (nedostatočná výživa, emočné zanedbávanie, psychosociálna deprivácia)
 • Ak po treťom roku dieťa tvorí hlásku(y)  na nesprávnom  mieste (napr. francúzske r) alebo šušle
 • Po treťom roku má dieťa problém zopakovať dlhšie slová, komolí ich a reč je celkovo nezrozumiteľná
 • Po štvrtom roku má dieťa nesprávnu výslovnosť mnohých hlások
 • Po piatom roku má dieťa nesprávnu výslovnosť niektorých hlások (l, r, sykavky)
 • Ak máte pocit, že dieťa je príliš pasívne v komunikácii i hre alebo naopak, príliš hyperaktívne, pozornosť neudrží ani na krátku chvíľu
 • Je problematické mať s dieťaťom a udržať očný kontakt
 • Ak dieťa neprejavuje záujem o sociálny kontakt s najbližšími ľuďmi alebo s rovesníkmi
 • Ak dieťa komunikuje tak, že opakuje slová a vety, ktoré počulo, v neprimeraných situáciách
 • Ak dieťa zaostáva vo vývine hrových schopností (predstieranej hre), má obmedzený repertoár záujmov a aktivít, ktoré majú opakujúci sa charakter
 • Zdá sa vám alebo učiteľke v MŠ, že dieťa nie je ešte pripravené nastúpiť do školy
 • Chcete sa poradiť o vhodnosti odloženia povinnej školskej dochádzky.

 

POSKYTUJEME:

 • testy školskej zrelosti
 • osobnostné testy
 • individuálne stimulačné programy
 • logopédia
 • fyzioterapia
 • poradenstvo – sociálne, výber vhodného zariadenia...

 

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.