Má vaše dieťa špeciálne potreby ?

Zvýšená pozornosť sa vyžaduje najmä ak:

  • Dieťaťu bolo po narodení identifikované riziko (vrodená choroba, neurologické ochorenie, vrodené orgánové vady...)
  • Ide o dieťa predčasne narodené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s chronickými zápalmi stredného ucha, s poruchami emocionality a správania.

Napredovanie týchto detí by mal pravidelne monitorovať okrem detského lekára aj logopéd, prípadne psychológ či špeciálny pedagóg.

  • Ak dvojročné dieťa nemá potrebu vyjadriť svoje pocity, nekomentuje, nerozpráva, čo vidí, nežiada mamu o opakovanie činnosti, podanie hračky
  • Ak v dvoch rokoch dieťa používa menej ako 10 zrozumiteľných slov
  • Ako dvojročné netvorí žiadne dvojslovné kombinácie (bába tam, mama daj, toto dám...)
  • Ak dieťa v troch rokoch netvorí jednoduché vety, porozumenie reči je výrazne lepšie ako produkcia (to, čo dieťa hovorí); resp. slová sú tvorené prevažne zo samohlások (auto-auo, Karolínka- Aoína...)
  • Dieťa po treťom roku pri spájaní slov nepoužíva predložky (napr.: auto je na dvore – auto doe...).

 

POSKYTUJEME:

  • Individuálne konzultácie (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg- lektor)
  • Stimulačné programy pre deti s chybami a poruchami reči, so sluchovým, zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, s pervazívnymi poruchami, s viacnásobným postihnutím
  • Psychomotorické cvičenia pre deti a rodičov

O nás

Poskytujeme odborné činnosti, ktoré nadväzujú na činnosti, ktoré sa pre deti a žiakov poskytujú v školách a školských zariadeniach a to výchovnú a preventívnu činnosť v škole, pre všetky deti a žiakov, odbornú, výchovnú a preventívnu činnosť pre deti a žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu.

Adresa

Ulici P. Rádayho 1857/2, Lučenec.

Telefón

+421 911 243 882
+421 948 350 676

Kde nás nájdete?

Po dohode o spolupráci so školou alebo školským zariadením poskytujeme odborné služby priamo v škole, s účasťou rodiča alebo zákonného zástupcu, prípadne podľa dohody. Možná je aj návšteva v rodine dieťaťa alebo žiaka – po dohode.

Pre koho sme?

Deti, žiakov, študentov, rodičov alebo zákonných zástupcov, vedenie a zamestnancov škôl a školských zariadení, odborných alebo pedagogických zamestnancov školských podporných tímov, všetkých, ktorí potrebujú odborné služby školského zariadenia poradenstva a prevencie.